تشخیص چهره در پس زمینه های شلوغ با بکارگیری فضای رنگی و شبکه های عصبی">

اولین سایت تخصصی پیاده سازی مقالات برق و کامپیوتر